Toyota

Toyota Avensis

Toyota Avensis

2003-2008

Toyota Camry V40

Toyota Camry V40

2009-2011

Toyota Camry V40

Toyota Camry V40

2006-2009 (дорест.)

Toyota Rav4

Toyota Rav4

2006-2010

Toyota Rav4

Toyota Rav4

2011-2012